היאחזות בארץ המובטחת

“החקלאות, הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קדשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם –  הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש.” (מאמרי הראי”ה ח”א) 

המצוות התלויות בארץ נועדו לעצב ערכי אמונה וערכים חברתיים גם יחד. הן מזכירות לאדם שלא הוא הבעלים האמיתי על האדמה אלא הבורא.  דרך עבודת האדמה של ארץ ישראל אנו נותנים ביטוי לתורה ולמצוות שהרי החלקאות בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות – תוכן קודש יש לה. בעבודתי עומדת במרכז עבודת האדמה ושזורה לאורכה בתשמישי מצווה המבטאים את הקשר שיוצרת ארץ ישראל בין הקלאות ובין מצוות התורה.