אמה על אמה

“אמר להן בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה

ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא״כ רוב צבור יכולין לעמוד בה…

אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט

וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה אמר רב חסדא כנגד הפתח״.

(בבא בתרא ס, ב)

 

בתוך כל אחת מהיציקות הטבעתי חפץ הקשור לזיכרון בכלל ולזיכרון בית המקדש בפרט.

בריבוע הראשון הטבעתי כוס שבורה ששוברים חתנים מתחת לחופה – זכר למקדש.

בריבוע השני הטבעתי נר זיכרון.

ובריבוע השלישי הטבעתי את “הזיכרון״ עצמו – דיסק און קי.

דילוג לתוכן